nedjelja, 23. lipnja 2024.

O praćenju ustavnog zakona o pravima manjina


Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina definirao je nacionalnu manjinu kao skupinu pojedinaca čiji pripadnici imaju sljedeća obilježja:

 • državljani su Republike Hrvatske
 • tradicionalno su nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske
 • imaju specifična etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana
 • iskazuju želju za očuvanjem svojih specifičnih obilježja

Ostvarivanje pojedinih prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj može se temeljiti na nekoliko sljedećih kriterija:

 1. brojčanoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ili na nekom njezinu području
 2. stečenim pravima i
 3. međunarodnim ugovorima.

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina zajamčeno je ostvarivanje prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina, a koja se odnose na sljedeće:

 • slobodno izjašnjavanje o pripadnosti nekoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj;
 • pravo na uporabu svog imena i prezimena na jeziku kojim se služe te da ono bude službeno priznato njima i njihovoj djeci upisom u matične knjige i druge službene isprave;
 • pravo da im se obrazac osobne iskaznice tiska i popunjava i na jeziku i pismu kojim se služe;
 • služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi;
 • odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe;
 • uporabu svojih znamenja i simbola;
 • ostvarivanje kulturne autonomije održavanjem, razvojem i iskazivanjem vlastite kulture te očuvanjem i zaštitom svojih kulturnih dobara i tradicije;
 • pravo na očitovanje svoje vjere te na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim pripadnicima te vjere;
 • pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnoga priopćavanja (primanje i širenje informacija) na jeziku i pismu kojim se služe;
 • samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa;
 • zastupljenost u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini te u upravnim i pravosudnim tijelima;
 • sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima preko vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;
 • zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak, ostvarivanje prava i sloboda.

Nadzor nad ostvarivanjem prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim posebnim zakonima, provode tijela državne uprave, u pitanjima iz svog djelokruga čiji rad usklađuje Vlada Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske jednom godišnje podnosi Hrvatskom saboru Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava koja se u državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravanju za potrebe nacionalnih manjina.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koordinira izradu Izvješća, a u njegovoj izradi sudjeluju sva nadležna ministarstva i druga nadležna tijela zadužena za provedbu pojedinih odredbi Ustavnog zakona.


Područja koje Izvješće objedinjuje su slijedeća:

 1. Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina
 2. Očuvanje tradicijskih naziva i oznaka, te uporaba znamenja i simbola nacionalnih manjina
 3. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina
 4. Pravo na očitovanje svoje vjere i osnivanje vjerskih zajednica
 5. Pristup sredstvima javnog priopćavanja
 6. Kulturna autonomija
 7. Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina
 8. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 9. Aktivnosti Savjeta za nacionalne manjine
 10. Stambeno zbrinjavanje i povratak
 11. Etnički motivirana kaznena djela i postupci vezani uz diskriminaciju
 12. Provedba Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013. do 2015. godine
 13. Zaštita od svake djelatnosti koja ugrožava ostvarivanje prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina – razvijanje tolerancije prema različitosti i suzbijanje diskriminacije
 14. Bilateralna suradnja
 15. Zbirni financijski pokazatelji

Sastavni dio izvješća su i obrasci za jedinstveno statističko praćenje zastupljenosti predstavnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima te upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Molimo pričekajte...